-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه

کنایه وزیر هندی نسبت به تلاش های خلیلزاد

تلاش برای صلح و تفاهم دایمی کار خود افغان هاست. 

به گزارش روزنامه اکانومیک تایمز، وزیر دولت در امور خارجی هند حمایت خود را از کلیه تلاش ها برای حل سیاسی معضل افغانستان اعلام کرد. اما وی تاکید که بزرگ ترین مسوولیت اجرای امور به دوش دولت افغانستان است. 

وی گفت جامعه جهانی جهت دستیابی به صلح دایمی و رفاه عمومی باید به حمایت خود از دولت افغانستان، مردم و قوای ملی این کشور در مبارزه شان علیه تروریزم و خشونت گری و برچیدن پایگاه های هراس افگنان در خارج از آن کشور ادامه دهدد.
وزیر هندی به طور سربسته بدون نام گرفتن از ماموریت خلیلزاد اظهار داشت که هند از تمام تلاش ها به هدف استقرار سیاسی، تقویت اتحاد، صلح، امنیت، دموکراسی و ایجاد یک افغانستان مستقل حمایت می کند. مهم این است که کلیه مساعی برای تامین صلح و تفاهم باید تحت رهبری دولت افغانستان به مثابه امری متعلق به خود افغانستان صورت بگیرد.