-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۶, شنبه

فتنه مولوی های استخباراتی در دانشگاه کابل

اشاره: آویختن لوحه قوم ستیزی در قضیه دانشگاه یک اشتباه کامل است. قصه از جای دیگر آب می خورد.

عصمت الله پیشتاز
اصل قضیه این طور است که دوشب قبل یک منازعه کوچک در صف طعام خانه رخ داد که من شاهد این قضیه بودم ولی به کمک و دخالت مدیر و پرسونل امنیتی لیلیه تمام شد.

ولی منازعه اساسی اینطور آغاز شد که تقریبا ساعت 10 قبل از ظهر سه نفر از برادران پشتون ما اطاق به اطاق می گشتند و از کسایی که اهل سنت بودند در جلسه مسجد دعوت می کردند.

یکی از رفیقان عزیزم که اهل سنت است در جلسه رفت و بعد از مدتی دوباره برگشت، از او به شوخی سوال کردم که جلسه از خاطر چه بود؟ گفت که سه نفر از مولوی ها از بیرون لیلیه آمده بودند و حرف های بسیار بد و زشت در مورد هزاره ها می گفتند.

وقتی پرسان کردم که چه می گفتند؟ گفت که مولوی ها می گفتند که هزاره ها کافر اند و ما باید در مقابل این کافران ایستادگی کنیم. جلسه حدود دوازده و نیم تمام شد.

زمانی که من شخصا از طعام خانه طرف اطاق می آمدم با یک گروه حدود 300 نفر از برادران پشتون که به سمت طعام خانه می رفتند، برخوردم، ولی یک کمی به شک افتادم که یگان گپ است که همینطور هم بود.

در حالیکه بچه های هزاره در طعام خانه مصروف نان خوردن بودند حمله ور شده و به لت و کوب آنها شروع کردند که در نهایت هر دو طرف جبهه گرفته و جنگ به شدت تمام ادامه یافت و بقیه نیز از لیلیه های خصوصی آمدند و به هر دو طرف اضافه شدند.