-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۰, شنبه

علی پور ضربۀ سختی به جنبش جوان هزاره وارد آورد

امنیت ملی و استانکزی در تبانی با سرور دانش، در حق علی پور بدتر از آن چه کرد که در صورت دادگاهی شدن وی ممکن بود اتفاق بیفتد. میدان بُرده گی مردم در برابر استبداد که علی پور به نماد آن بدل شده بود، ارزان و مفتضح دو دسته به محافظه کاران ضد ملی مستقر در ارگ تقدیم شد.
 مردی که خودش به زبان خودش، مبارزات شکوهمند مردم خود و خون جوانان دگراندیش و بیدار را به هیچ می گیرد؛ چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ به ارتباط فرمانده علی پور احتمالن ( عندالضرورت برای ارگ) دو اتفاق در آینده می تواند پی بیاید. تمام قلمرو هزاره به تصرف طالبان در می آید. دوم، شخص علی پور به سرباز جان برکف گروه محافظه کاران به رهبری غنی تغییر شکل و ماهیت داده و سرکوب جنبش جوان هزاره را به دست خود این علی پور انجام خواهند داد. خیزش های جاده ای هزاره ازین پس تا مدتی مدید خاموش خواهد ماند.
بازسازی اجتماع بیدار هزاره بعد ازین ضربه ای که با دستان خودش به پیکرش وارد آمده، وقت زیادی را خواهد گرفت.