-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۸, یکشنبه

افغانستان، پاره تاریخی هند است؛ هندو ها کجا می روند؟

مهاجرت یا خروج آخرین جماعات هندوباوران از افغانستان و صفر شدن حضور هزاران سالۀ آن ها درین خطه غیر قابل باور است. قبل از همه، دولت هندوستان هرگز صلاح نمی داند حضور هندوباوران در کشور کهنی مثل افغانستان خاتمه یابد. نسب تاریخی افغانستان پیش از حمله اعراب به این جا، به زردشت و برهمن ها پیوند خورده است. 
مقاومت افغانستان برای بقا از تیروکمان ها و شعله های پرتاب شده به سوی لشکر عرب در دامنه های کوه آسمایی وشیردروازه آغاز شده و جایش را به مقاومت امروزین دربرابر انگلیس، روس و امریکا داده است. هویت افغانستان به ۱۳۰۰ سال پیش منحصر نیست. قلعه بالاحصار و کابل و زنجیره کوهستانات اسرار آمیز و مجموعه دژنماهای پهن وخیزان در اقصا نقاط افغانستان قدرت ایستایی فراتر از تواریخ شناخته شده را نشان می دهد.  
بحث درحال حاضر این است که دایره کشی قدرت جهانی هند به دور افغانستان بخشی از اولویت راهبری یکی از غول های اقتصادی آسیا است که از لایه لایه یادگارهای تاریخی بودا درافغانستان سند برداشته، مطالعات دوباره آغاز کرده و از حیث همسان پنداری ماهیتی ریشه دار تاریخی، افغانستان را پاره ای از ژن کهن خود می داند و ای چه بسا که افغانستان امروزی، با سرنوشت اقتصادی و ترانزیتی هند پیوندی نهادینه دارد.