-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۶, جمعه

معشوق رحیم نوشت:

زمانی که یک خانم افغان در کانادا وزیر می شود همه از افتخار انفجار میکنند. 
اما وقتی که یک خانم تحصیل یافته در افغانستان برای یک کرسی معینیت برگزیده می شود، همه دچار درد قلنج می شوند و نق زدن شروع می شود که تجربه و دانش کافی ندارد و یا زن است و یا هم سن اش پائین است. و متاسفانه یک تعداد مردان زنباره هم دلیل مقرری او را در چهره ی زیبا و جذابش میدانند نه شایستگی اش.
این در حالیست که معاون رئیس جمهور تا صنف ششم درس خواند و مثل او ده ها و صد ها مرد بی سواد و کم سواد هم در پارلمان نشسته و هم کرسی های دولتی را اشغال کرده اند. اما هیچ کس خم به ابرو نمی آورد.