-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۶, پنجشنبه

چطور می توان فهمید که پشتون ها دنباله قوم یهود هستند؟

اگر قرار باشد پژوهش ها به اثبات برسانند که پشتون ها ریشه اسرائیلی دارند؛ یک حقیقت دیگر نیز مشخص خواهد شد و آن این که ضریب هوش پشتون ها نسبت به دیگر رگه های جنسیتی منطقه نیز بالا است. البته در مبحث حساسیت بر قدرت و سلطه و استعداد لازم در توزیع قدرت برای شاخه های قومی دیگر این مساله به کرات دیده شده است و نیازی به استدلال بیشتر نیست.

بسته گی ژنتیکی پشتون ها با یهود ها از منظر تعصب مذهبی ( اسلام و یهودیت) گاه به شکل طعنه مطرح می شود. اگر این طعنه را یک لحظه برداریم که در ارزش گزاری انسان در دنیای معاصر کمترین ارزشی ندارد؛ چیز دیگری را می بینیم.

آن چیز، وجه مشترک بین یهود و پشتون در به کارگیری قدرت فوق العاده سرسخت برای بقای زیستی و سیاسی است. یهود در  بیش از دو هزار سال هماره از پیچاپیچ سرکوب و تعرض پیروان دیگر مذاهب و اقوام تا به این جا خود را رسانده است. تاریخ پشتون نیز سراسر مبارزه با پدیده های داخلی و عمدتاً بیرونی است؛ همیشه مسلح بوده و تاریخ زیستی پشتون چه در قدرت و چه برضد سلاطین بیگانه هماره با تفنگ تعریف شده است. حتی انرژی تاریخی پشتون به مراتب نسبت به یهود فورانی تر است. یهود، اجازه داد که دست کم در جنگ دوم جهانی، بیش از شش میلیون یهودی درکوره ها خاکستر شوند. مگر هیچ پشتونی داوطلبانه در صف نه ایستاده، تا طبق نوبت خاضعانه درون کوره برود!
 یهود تازه یاد گرفته که چه گونه برای بقا تر و خشک را بسوزاند. در میان بیش از صد میلیون عرب، مثل خنجری در شکم آن ها در گردش است؛ مگر در این جا ( افغانستان) عزم و مقاومت غیر قابل باور پشتون ها در جنگ علیه اردوهای دست اول ابر قدرت ها و تابعین ناتو، ماشین استراتیژی آن ها در جا میخ کرده و داستان «گورستان امپراتوری» دو باره به خاطرشان زنده شده است. اگر دنبال واقعیت هستیم؛ این است واقعیت!
در زمان جهاد، همه طبقات اجتماعی علیه شوروی جنگیدند؛ اما در جنگ بعد از شوروی، فقط پشتون ها یک تنه، بی وقفه، آشتی ناپذیر و نترس برای بقا رزمیدند و ما امروز تکرار جنگ شوروی را شاهد هستیم. این مشترکات و تشابهات، نیم نگاه عام به مساله است؛ غیرازین، هیچ کدام عادات و فرهنگ پشتون ها به یهود ها ماننده نیست.