-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۶, پنجشنبه

داود ناجی حسرت شاه حسین را می خورد

داود ناجی، تحت زعامت دکترغنی، شاهد قتل عام یک صد تن از جوانان جنبش روشنایی بود. حالا می گوید که غنی بدیل ندارد. البته در مقام یک فرد آزاد، کاملاْ حق دارد چنین بگوید یا نگوید. اما اصلاْ گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است. نتیجه گرفته است که غنی می ماند و این فرصت را برای مآمور شدن برای حکومت نباید از دست داد. ظاهراْ داود ناجی دو الگو دارد: سید سرور دانش، شاه حسین مرتضوی
مشارالیه محاسبه نکرده بود از اول که مبارزه تلخی های بسیار دارد و پایمردی می خواهد.