-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱, شنبه

کاشکی به جای مدینه منوره در انگلیس زنده گی می کردی!

شفیع عیار به ملا عبدالرحمن فاتح: صد تای تو واری ملای پوچ به یک بوت کهنه شوی شار ارزش ندارد. شفیع عیار در ذکر گلاویزی ملا عبدالرحمن فاتح ساکن مدینه منوره نکاتی را گفت؛ بدین شرح:

کاشکی در انگلیس زنده گی می کردی که حداقل با یک دموکراسی آشنا می شدی. انگلیس ها دیگر کشور ها را تکه تکه کردند؛ اما شاهد هستیم که در میان مردم خود چقدر انسانیت وآرامش آورده ... و از همان ها یاد می گرفتی. تو که در مدینه منوره رفتی، شما ها ( نیمچه ملاها) منوره بودن مدینه را از بین برده اید. از جنگ اول جهانی به این سو عربستان، مصر، کشورهای لبنان وغیره همه در دست انگلیس است. در همان یونیورستی که تو در آن اسلامیات می خوانی تمام مسایل دینی و برنامه هایش در انگلستان تدوین و ترتیب می شود.


 مهم نیست که غلط کرده و گفته که تو در انگلیس زنده گی می کنی. او باید به تو می گفت که چوچه انگلیس هستی. اگر درعربستان یا مصر به شمول الازهر همه اش زیر نفوذ انگلیس است. شما ملای انگلیسی هستید نه مه ملا ها. علوم اسلامی! بگو من عربی یاد می گیرم. اسلام قرآن است. طریقت و شریعت منبعش قرآن است. حاجت یاد گرفتن اسلام در عربستان نیست. خداوند به لسان ساده عربی  فرستاده که بخوانی و بفهمی. نه می گوید که بروی عربستان بخوانی یا در الازهر مصر. ما از روی قرآن مسلمان هستیم. بعد از ده سال یاد گرفتن عربی در افغانستان چه کاری می دهی؟
با زبان عربی مگر در افغانستان شکسته و ریخته درخت را با آن آب می دهی، دندان مردم را تداوی می کنی؟ چشم کور را درمان می کنی؟ در دریا ماهی می پروری با آن تایر موتر و برق تولید می کنی؟ زیاد ترین چیز ملاهای انگلیس است و کنبود نیست. چرا طب و انجنیری نمی خوانی چرا صد ها رشته مورد نیاز را نمی خوانی. چرا عربی ملامجیب الرحمن یاد نمی گیرد؟
چرا ملاهایی را نصیحت نمی کنی که یکی اش در هرات 1400 زن را حامله کرده. یا آن ملایی را که می گوید فلانی بول پیغمبر را نوش جان کرد و جهر کشید که نوش جان نوش جان... چرا درین باره صحبت نمی کنی ای کثافت.