-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۴, چهارشنبه

پایان تاریخ/ مجیب مهرداد


 حدیث دست های آدام سمیت
با همان دستی که قطعه قطعه می کند افراد و ملت ها را
با همان دستش لمس می کند
دست پنهان آدام اسمیت را 
نوبالغ زرین موی هم
که با پستان های سرزمین مادری اش بازی می کند
و چون یخن های کودک هم بازی اش
به مرزها دست می زند
لمس می کند دست پنهان آدام اسمیت را
و حتا آنی که
مردمانش را 
با ریموت کنترلی
در تعظیم ابدی نگه داشته است
لمس می کند دست پنهان آدام اسمیت را

کودکان سوریه و یمن نیز لمس می کنند
دست پنهان آدام اسمیت را
بی خان و مان های سانفرانسیسکو هم لمس کرده اند
دست پنهان آدام اسمیت را
و دختران استرب- دانس- کلب های نیویارک هم 
در میان پاهایشان حس کرده اند
دست پنهان آدام اسمیت را

تاجرهای سلاح خاور میانه غرق عرق اند
و مادر اروپا با ناله های پنهانی 
در حال زاییدن بمب های بیشتر است
آری شرق ایکزاتیک 
هنوز همان زن زیبای بدوی ای است 
که مژه های بالایی اش
با مژه های پاینی اش در جنگ اند

پایان تاریخ، بیابان سوزان خاور میانه است
همان بیابانی که افراد
ناگزیر از تقلید آواز ذره اند
و کودکان با مادران و پدران شان 
برهنه پا از یک بیابان به بیابان دیگر می گریزند
و یکی در جهان شن های گداخته و در دشت های استخوان بانگ می زند
"چه جهان زیبایی"
و از اقیانوس های آلوده از میان دلفین های نالان سرش را بیرون می کشد و بانگ می زند
"چه جهان زیبایی"
و نهنگ هایی را که از آب ها فرار کردند و در خشکی خفه شدند
شمار می کند و می گوید
"روی هم رفته چه جهان زیبایی"
در عصری که خط فاصل میان نیکی و بدی مرز است
در عصری که مقدر است نقاط ظلمانی زمین را
انفجارها روشن کنند


جرنگ جرنگ جرنگ
در چار سمت زمین
آواز به هم خوردن پیاله او است
هم بازی کودکانی با بازیچه های هسته یی، قصابان و دلقک ها

آواره گان کوه های سرد و بیابان های سوزان
و آنانی که از میخانه های اروپا
غرق اشک و عربده و آه بیرون زده بودند
در بیابان های خاور میانه
سرهای سنگین شان را بر شانه بغدادی گذاشتند
و با گریه فریاد زدند
"دیر آمدی خیلی دیر
یا مهدی موعود
یا مهدی موعود"