-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۸, یکشنبه

این نکته کوتاه باید به متفکر دوم ابلاغ شود

راه‌یابی به اساس سهمیه دو نفر را بدبخت می‌کند. یکی آنی که بدون لیاقت به دانشگاه راه‌یافته و سال نخست ناکام و دراپ می‌شود. دیگری آنی که درس خوانده و شایستگی دارد، اما به دانشگاه راه نیافته چون حقش به اساس سهمیه به آن آقایی‌که ناکام مانده، رسیده است.
پس پنج‌هزار سهمیه ده‌هزار جوان را بدبخت می‌کند. مغز متفکری که همین نکته ساده، اما مهم را نداند به پشیزی نیارزد.
 همرسان: سیامک هروی