-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۸, یکشنبه

غنی قطرات زهر را در یک مظروف جمع کرده روان است

گرفتن حدود یک صد هزار دالر به اضافۀ ستاندن پاسپورت سیاسی جنرال حسیب قریشی از سوی دولت، برای تیم کوچک غنی قابل جبران است خطر ساز نیست. اما پس گیری یک عراده هاموی از قطعه پاسبانان استاد عطانور تاوان زیاد دارد؛ هرچند دم نقد حصول نخواهد شد؛ اما این آش یک زمانی پیش دهان نفرات غنی سرویس خواهد شد. عملیات قطعه تروریستی به هدف درهم شکنی قیصاری و زخم زنی بر جنرال دوستم که یک مورد جداگانه است. درست است که پوشش حضور نیروهای امریکایی و ناتو توانسته آهن را به هر سویی که غنی- اتمر خواسته بودند؛ بچرخاند؛ همین آهن در حضور نیروهای جهانی به جهت مخالف آن هم می تواند تابانده شود. قاعدۀ امور افغانستان همین است. خاصیت تاریخی افغانستان این است که قطرات زهر آهسته آهسته در یک ظرف جمع می شود.
غنی، یا درکابل می میرد یا از همان جایی که آمده بود؛ به همان جا می رود؛ درحیرتم که دنباله روان داخلی خود را چه گونه از چرخش حوادث بچت می کند؟