-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۸, جمعه

افغانستان از صادرات کچالوی پاکستان به سوی آسیای میانه 25 درصد مالیه می گیرد

روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که دهقانان پنجاب از افزایش 25 درصدی مالیات دولت افغانستان بر لاری های کچالوی پاکستان که از طریق خاک افغانستان به بازار های آسیای میانه می روند؛ علیه حکومت اعتراض کرده اند.
افغانستان از سال 2015 تا کنون، بر فرآورده های سبزی به خصوص کچالوی پاکستانی که با عبور از خاک افغانستان، روانۀ کشورهای آسیای مرکزی می شوند؛ 25 درصد مالیه گذاشته است. 
وزارت امنیت خوراکی و تحقیقات پاکستان قرار است درین باره گفتمانی را به راه اندازد تا بر وضعیت صاحبان کشت زار های کچالو در ایالات پنجاب رسیده گی کند.