-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۷, یکشنبه

توافق طالب- امریکا چندان به فایده طالبان نیست

توافق اولیه طالب- امریکا برسر خروج قوا ظرف ۱۸ ماه،‌ سرفصل ماجرا های به مراتب بزرگ تر و بی سابقه تر خواهد بود.
خلیلزاد در نمایه تویتری خود گفته که هنوز کدام توافقی حاصل نیامده است. اما حرف خلیلزاد بی ارزش است. چون، دیر یا زود توافق نهایی می شود. نفس مذاکرات مستقیم با طالب بدین معنی است که امریکا دنبال یک توافق حتمی است.
از همین حالا می توان تصویر آینده را دید که نیروهای تازه متولد خواهند شد و نبرد برای پر کردن خلاء امریکا با اشکال مختلفی از سوی نیروهای داخلی و منطقه ای آغاز می شود. طرح امریکا در نهایت است که دست طالبان را از یخن خود دور کرده و یخن کشورهای دشمن طالب ( ایران و روسیه) را به دست شان بدهد. از نظر بنده، این توافق بین امریکا و طالب، از بسا جهات باعث ظهور رنسانس سیاسی و نظامی در جبهه «ضدطالباان» خواهد شد. امریکا تا توانست درین هجده سال، محور های «مقاومت ضد طالب» را مهار و شاخچه بری کرد. رفتن امریکا، صحنه را برای ظهور گروه های تازه با مطالبات عاجل و فزون خواهانه مساعد می کند.