-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۷, یکشنبه

اتمر، مقام صدارت را به کرزی داد/ کشتی سوراخ شد!

منبع موثق
عطا نورخسته و دلگیر خانه یونس قانونی را ترک کرد.
عبدالله دانش گزارش کرد.دیشب در خانه قانونی صاحب مهمانی بود و همه اعضای تیم اتمر حضور داشتند. در محفل، کرزی نیامده بود. ناوقت های شب قانونی صاحب با کرزی تماس گرفت و سلام های اعضای مجلس را به کرزی رسانید. در جریان صحبت های قانونی با کرزی سیدمنصور نادری به شوخی‌ به قانونی صاحب گفت که به کرزی بگو که صدراعظم ‌صاحب، چرا از ما دوری میکنی. اما قانونی بدون نام بردن از نام صدراعظمی پیام سید منصور آغا را به کرزی رساند. 
وقتی تماس تیلفونی قانونی صاحب با کرزی تمام شد قانونی صاحب رو‌ به سید منصور آغا کرده و گفت که صدراعظم کسی دیگری خواهد بود نه کرزی صاحب. اما سید منصور آغا فوراً پاسخ داد که نه، اتمر صاحب در پیش روی خودم مقام صدراعظمی را به کرزی صاحب وعده نموده اند.

با ختم صحبت های این سید منصور آغا و قانونی صاحب، همه اعضای محفل در خاموشی فرو رفتند زیرا متوجه شدند که اتمر صدارت‌ را هم به کرزی و هم به استاد عطا وعده نموده است.

استاد عطا که از اول محفل نیز جیگرخون به نظر میرسید بعد از اینکه فهمید نام کرزی در لست اصلی کاندیدان صدراعظمی است ناراحت شده و قبل از همه خانه قانونی صاحب را ترک کرد.