-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۲, چهارشنبه

احمد ظاهر! وقتی روح تو روزانه و شبانگاهان درکابل پرسه می زند... چه اتفاق می افتد؟


دکترظاهر، احمد ظاهر، موتر ماسکوویچ با شماره ۱۲۶۴۱ ش، پیاله چای در دست چپ سلطان هنر، مجله تماشا با فرتور گوگوش در دست راست. محل: خانه دکترظاهر به روی ریاست گرزندوی سابقه ( اکنون هوتل انصاف) شهر نو. لحظه های زنده گی ذره های درحال گریز اند که نمی توان سخت داشت شان و ... لمس شان کرد. فقط یک بار اتفاق می افتند و در اسرار عدم شناور می شوند...