-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۷, یکشنبه

نبرد قدرت ها در اتاق معامله

شماری از ناظران اوضاع، نسبت به توافقات یک سویه بین طالب- امریکا ابراز تشویش کرده اند. اما چنین چیزی، نه واقعیت دارد و نه ممکن است. در مذاکرات جاری در قطر، همه کشورهای حاضر در منازعه افغانستان به نحوی حضور دارند و همه روز محتوا و جزئیات پیشرفت و پسرفت گفت و گو ها را دنبال می کنند.