-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه

چین در پروسه صلح افغانستان نسبت به همه کشور ها موقعیت مناسب تر دارد

مرکز مطالعات چین در دانشگاه پشاور سیمیناری دربارۀ نقش چین در تأمین صلح در افغانستان برگزار کرد. به گزارش نیوز انترنیشنل، درین سمینیار این نکته برجسته شد که چین نسبت به دیگر کشور های شامل در بحران افغانستان به دلیل داشتن رابطه حسنه هم با دولت کابل و هم با گروه طالبان، از موقعیت خوبی برخوردار است. سخنرانان سیمینار به این مساله توجه داشتند که خاک افغانستان می تواند به وسیله دسته جات مختلف تروریستی علیه چین مورد استفاده قرار گیرد. درین سیمینار همچنان موضوع قاچاق مواد مخدر از افغانستان و موضع ابهام انگیز امریکا درین کشور مورد بحث قرار گرفت.