-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۲, شنبه

متین بیگ به نام کمپاین ریاست جمهوری پول جمع آوری می کند

تنش در اداره ارگان های محل به اوج خود رسیده است. از سابق از بی کفایتی منین بیگ سروصدایی والی صاحبان می برآمد 
در گذشته ها روسای ارگان های محل در تعیین والی صاحبان نقش کلیدی داشتند؛ ولی با آمدن متین بیگ در راس این اداره همان نقش ضعیف شد.
اکنون والیان ولایات به طور علنی علیه متین بیگ انتقاداتی را مطرح می کنند. 

گزارش تازه مشعر است که اکنون متین بیگ به نام کمپاین انتخابات ریاست جمهوری  از والیان ولایات پول جمع آوری میکند حتی زمزمه هایی وجود دارد که چند پیش در امتحان ولسوال ها از آن ها و همچنان شهردار ها پول گرفته شدکه در نتیجه بسیاری افراد بی کفایت به مناصب مهم راه یافته اند. 
والی ها او را متهم می کنند که متین بیگ از حقوق والی ها دفاع تمی تواند و اصلن برای چنین کاری نیامده است.