-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۱, پنجشنبه

دهشت لفظی عباس استانکزی: اردوی ملی منحل می شود!


استاد حمیدالله مهرورز
باز بر رفته و آینده نظر باید کرد
هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد
اقبال لاهورى


گفت و شنود عباس استانكزى را با "نن تكى آسيا" شنيدم. از سخنان او برمى آيد كه طالبان خود را در ميدان جنگ پيروز ميشمارند و به چيزى كمتر از تسلط بلامنازع در افغانستان قانع نيستند. حكومت كنونى را برميدارند، اردوى ملى را منحل ميكنند، با احزاب سياسى، علماى دينى و بزرگان قوم گويا از درِ تفاهم پيش مى آيند، از زنان، روشنفكران و جامعهء مدنى نامى برزبان نمى آورند. برآنند كه هرآنچه با هزينهء غرب پديد آمده است، با قطع هزينه ها، خود به خود نابود ميشود؛ و آنان بر محور طالبان همه چيز را در تفاهم با "علما"، احزاب سياسى و بزرگان قوم، از سر ميسازند.
آتش بس معنايى ندارد، زيرا جهاد تا لحظهء حضور حتا يك فرد خارجى مسلح، به فتواى "علما"، ادامه خواهد داشت. آنان اردو و پوليسى خواهند ساخت كه با توان اقتصادى افغانستان امكان پرداخت هزينه هاى آن وجود داشته باشد. اين خواست و ساير مطالبات طالبان صددرصد خواست و مطالبات پاكستان نيز است. طالبان كه حكومت كابل را فاسد و دست نشانده ميگويند، يكبار ديگر ثابت ميكنند كه يك گروه اجير در دست پاكستان اند و حتا بهترينان آنان، مانند استانكزى، بلبلان سخنگوى پاكستان اند. پاكستان با تربيه و در دست داشتن طالبان، بدون شك، حق دارد برتوانايى هاى خويش براى ويرانى و تضعيف افغانستان ببالد.
دو راه بيشتر در پيش نيست: يا تسليمى به طالبان يا جنگ عليه آنان، حتا در صورت قطع كمكها، تا زمانى كه حاميان شان خسته و خود آنان بر سرِعقل بيايند. اما اين بار، جنگيدن در برابر جهالت طالبى سود مادى نخواهد داشت، بلكه برعكس بايد براى آزادزيستن و با عزت زنده ماندن به اين سخن اقبال عمل كرد:
پس نخستین ز سر خویش گذر باید کرد.