-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۳, چهارشنبه

عبدالقدیر میرزایی نوشت:

تکرار تاریخ ....
افغانستان پس از ۳۱ سال بار دیگر با شرایط مشابهی روبرو است. 
سال ۱۳۶۵ خورشیدی را بیاد دارم که حکومت دیروز افغانستان خواستار انجام گفتگوهای صلح با رهبران مجاهدین بود. رسانه ها همه روزه به تفصیل به این مسله می پرداختند.
نجیب دست دوستی و اخوت دراز می کرد و با التماس از سران جهاد می خواست تا به پروسۀ صلح لبیک گفته و در آبادی کشور شان سهیم شوند... 
سران جهاد، همچون طالبان امروزی طرح مصالحه ملی را با قاطعیت و شدت تمام رد می کردند و آن را نمی پذیرفتند و بر عدم مشروعیت نظام سخن می گفتند، در حالی که نظامیان شوروی وقت، افغانستان را ترک کرده بودند.