-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳۰, یکشنبه

پنجشیر در محاسبه امریکا، کلید کنترول کابل و افغانستان است

یک تئوری که از مدت ها به این سو در شبکه های گفتمانی خارجی مطرح بوده این است که دکترغنی ( درتئوری ها، از فرد مورد حمایت امریکا نام برده شده که شاید غنی باشد یا نباشد) را برمزار احمد شاه مسعود می برند و همان جا سوگند برای نجات افغانستان بر زبان می آورد. حتی کابینه را اعلام می کند.
پنجشیر برای امریکا و ناتو، کلید افغانستان است و عبدالله در پنج سال اخیر سیاست بین المللی را فعالانه در مدیریت داخلی افغانستان بازتاب داده نتوانسته است. انتقادات بر عبدالله در ملل متحد افزایش یافته است. او در انظار دپلومات ها فرد منفعل معرفی شده که توان حفظ موازنه با طرف مقابل را نداشته است.. امرالله متفاوت است و توان مهار زدن خود کامه گی های غنی را دارد. در پنج سال اخیر، کلیه امور دولت و نظام به طور یک بغله در حرکت بوده و خطر یک جنگ عظیم داخلی را افزایش داده است.