-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۴, چهارشنبه

معرفی مسعود اندرابی به مقام وزارت داخله برای دکترغنی، برابر است با بلعیدن یک قرص آلوده به زهر مقاتل که از بهر سر به هم آوردن تکه های از هم جدا شدۀ اعتماد و چانس بقا در قدرت، ارزش دارد. دکترغنی اکنون دست به اقداماتی می زند که کارکرد ها و بدعت های منفی گذشته اش را در چهار سال اخیر زیر پا می کند. او آرام آرام به آلۀ دست «دشمنان» و منتقدان خویش بدل می شود. آن همه تعرض و تخریش علیه رقبای سیاسی و این همه کرنش جبونانه، مساوی به استمرار قدرت خواهد شد؟ پاسخ منفی است.