-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۸, چهارشنبه

آیا پروسۀ صلح با طالبان درهم خواهد شکست؟

هند و پاکستان دوقلوهای به هم چسبیده اند که خرابی یکی، ویرانی و مفلوجیت دومی است. بعید است تا خط آخر جنگ جلو بروند. پاکستان، سرنوشت صلح و جنگ کشمیر را با معادله صلح و جنگ در افغانستان، یکسان و مرتبط با هم تعریف می کند. یعنی جنگ ابدی را قبلن به اطلاع همه رسانده است.
 با تشدید فشارهای امریکا و قدرت های منطقه ای و جدی تر شدن اهمیت پیوند دهندۀ اقتصادی افغانستان، و سپس کلیدخوردن صلح سیاسی با طالبان، حلقات سنتی پاکستان را به چاره جویی اندر کرده است. 
 آی اس آی از روند برجسته تر شدن توجهات منطقه یی و جهانی نسبت به طالبان «افغان» احساس می کرد میدان را آسان به حریفان می بازد و یا ابزار استراتیژیک به نام طالبان را در ازاء امتیازاتی غیر استراتیژیک از دست می دهد. زدن زخم کاری به هند به وسیلۀ شمشیر کشمیری ها، تعبیرش این است که اینک در جبهۀ این سو، شمشیر طالبان را هم سهل و با زبان دراز می تواند چپ و راست بچرخاند و به بهانۀ زدن مفرزه های نفوذی هند در افغانستان، پروسۀ حل سیاسی احتمالی را از بیخ وبُن خراب کند.