-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۵, یکشنبه

چگونه سياست؟ و كدام سياستمدار؟

محراب الدین «مستان»
در دنيا امروزى دو نوع سياست و سياستمدار وجود دارد:
١- سياست و سياستمدار كه مقام و سياست را وسيله شمرده تا در زندگى مردم و كشور بهبود بياورند. بدبختانه اين گونه سياستمدار به تعداد انگشت شمار وجود دارد كه بايد قدر اش را بدانيم و مورد حمايت قرار دهيم.
٢- سياست و سياستمدار كه سياست را براى خود وسيله ساخته تا به نفع خود و اهداف خود از آن استفاده افزارى كند. بد بختانه اكثريت مطلق سياسيون كشور ما كه در صحنه حضور فعال دارند، تشكيل ميدهند.
اين است دليل اصلى بحران سياسى و فاجعه انسانى.
تا اين فرمول تغيير نكرده و معكوس نشود، آينده همچنان تاريك، گنگ و رو به قهقرا باقى خواهد ماند.