-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۵, یکشنبه

منتظر یک توافق بین روسیه و امریکا باشید

آیا امریکا حاضر به ادامه جنگ و تامین مالی اردوی ملی است؟
مهم ترین سوال همین است. بقیه شعار ها ووطن پرستی ها تیم حاکم باد هواست. در برابر طالب، یک جریان ملیتاریزه و مجرب به نام ضد طالب وجود داشت که اکنون در چند تیم تجزیه شده و دنبال پناه گاه اند.
پس بدون برداشتن قدم های سازنده در راه مذاکرات صلح با طالبان، هیچ نظام سیاسی برآمده از انتخابات اضطراری نتیجه مثبت نمی دهد؛ زنده گی میان دو انفجار ادامه یافته و یک زعیم مورد حمایت امریکا از نوع دکترغنی بازهم جایگاه انتخابی را به تخت و تاج یک سلطان قهار و بی منطق تبدیل می کند. هر دولتی تشکیل شود، جنگ طالب به کمک روسیه و پاکستان آسیاب را بر فرق تیم نیابتی مانند غنی می چرخانند. فایده این کار فقط برای یک گروه جدید دزدان است که با استفاده از بحران و بی نظمی به غارت ته مانده های سرمایه ملی با دست باز مشغول می شوند.
باید منتظر ماند تا روسیه و امریکا در محور افغانستان به یک توافق عمومی دست یابند تا موازنه به وجود آید.