-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۲, دوشنبه

سلطان نفاق قومی می گوید: از مغز و تدبیر من می ترسند!


هر واژۀ پریده از زبان غنی، ماری است که به سوی خودش می جهد!دکترغنی در مشرقی اعلام کرد که حاضر است برای گروه طالبان در کابل دفتر بدهد و از آنان محافظت کند. او خود را درسبک و سنگین کردن موقف طالبان به نا فهمی می زند.
 او همچنان از پراکنده گویی را به حدی رسانده که می گوید: بعضی کشورهای همسایه نمی‌خواهند او در قدرت باشد. اما همان لحظه ای که این سخن از زبان برون داد، صدها تن از ننگرهاری ها بر عوام فریبی وی اعتراض کردند. 
ولی او بی اعتنا به بیزاری مردم، بالبهداهه  گفت:
دوستان، نگرانی آنها از اشرف غنی نیست بلکه از مغز و تدبیر می‌ترسند.

قرار گزارش ها، زلمی خلیلزاد به وی اشاره داده است که آمادۀ واگذاری قدرت باشد. او گفت که برای رسیدن به اجماع و ثبات، « باید بعضی‌ها قربانی بدهند.» یکی ازین «بعضی ها» دکترغنی است.

دکترغنی که بارها پیش چشم دوربین مطبوعات، در نماز به جای رکوع، به سجده رفته، و درنماز جنازه، با جای بلند کردن دست ها، زانو و جبین به زمین نهاده بود؛ در محضر مردم ننگرهار گفت:
ما صلح در مکه معظمه می‌خواهیم!
از یک شاخه به شاخۀ دیگر می پرد.
تئوری پرداز نفاق خانه به خانه قومی به وکالت از «مردم» به رهبران و سیاسیون سفرکرده به مسکو کنایه زد و سوال که چرا  به مکه معظمه نرفتند به مسکو رفتند؟ مشارالیه ازین سوال بافته شده دراذهان مردم « تیر خود را آورد» که صلح افغانستان به مکه چه ربطی دارد؟ متولیان مکه، ۴۰ سال تمام، برای ویران کردن تمامی زیرساخت های افغانستان بذل مساعی و پول کرده اند و سهم شان ادامه شده، ثبات وصلح رؤیایی مردم افغانستان، از نظر آن ها، شروع یک جهاد دیگر است.