-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

مسئولیت سقوط دوم، به دوش احمدولی مسعود خواهد بود

از مجموع اوضاع بر می آید که روسیه و امریکا بر ائتلاف حتی طالبان و ضد طالبان به همسویی دست یافته اند.

یونس قانونی به عنوان یکی از اضلاع باخت سیاسی در هجده سال اخیر، زیر بارِ ملامتی و طعنۀ جماعات منتسب به « مقاومت» کمر خم کرده بود.

مشارالیه در کنفرانس اخیر در مسکو، یک اندازه قامت راست کرد و هرگاه این قامت افرازی سازنده و واقع بینانه در تعاملات آتی ادامه پیدا کند؛ نقشه راه جدید علیه هرگونه مظاهر زیاده خواهی افراطی طالبانی خود به خود شکل می گیرد. ظهور مجدد یونس قانونی ثمرۀ ضعف احمد ولی مسعود در مدیریت سیاسی است. او نمادِ زندۀ دودمان مسعود است. حال معلوم نیست که ابتکار در دست کی می افتد!؟
اردوگاه توته توته شدۀ مقاومت، در برابر طالبان یک پارچه، راهی جز انقیاد ندارد؛ مسیری که دکترعبدالله در پیش گرفت.

یونس قانونی و دو همدوسیۀ نام آورش، ( فهیم خان و عبدالله) هجده سال تمام، عامل «مردم» و فهم تاریخ حوادث را دست کم گرفته و از آن فاصله گرفته بودند. به خاندان مسعود فرصت سر بلند کردن ندادند. اکنون، خداوندگار سرنوشت، چانس تازه فراهم کرده است. از سوی دیگر، از اوضاع کلی بر می آید که روسیه و امریکا روی یک میکانیزم عمومی معامله در افغانستان به توافق رسیده اند. این توافق، بدون رویکرد به استراتیژی سیاسی و دفاعی مسعود از هرگونه بیمه و ضمانت بی بهره است. اگر این آقایان این بار مجذوب گزینۀ خبط و تسلیمی شوند؛ در جنبش عدالت طلبی و ملی گرایی افغانستان شکسته گی وحشتناک و درازمدتی رونما خواهد شد.
ایالات متحده در ارتباط به پیشرفت ( دست کم) در موارد عمومی در کنفرانس مسکو سکوت کرد؛ این سکوت بیانگر یک تفاهم پیشاپیش بین دو قدرت کلیدی در بازی افغانستان است. به نظر می رسد که طالبان و کشورهای جهیز گر طالب، بر حفظ بخش اساسی پایگاه نظامی امریکا در افغانستان متکی به شرط و شرایطی، موافقت کرده اند. نرمش طالب، دلایل هولناکی دارد که آهسته آهسته رو خواهد شد.
 به این ترتیب، بر درآمیزی طالب- مجاهد در نظام سیاسی آینده، درکُل موافقه شده است تا منافع هر دو قدرت محاسبه برانداز تأمین شده بتواند. نخستین رویدادی که به وقوع خواهد پیوست، حذف اجیران اداری آورده شده از غرب به رهبری دکترغنی است.