-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۸, یکشنبه

اکنون خیلی دشوار است به ساده گی باور کنیم که تلاش های صلح با طالبان به همان نتیجه یی می رسد که مردم عادی یا سیاسیون افغانستان منتظر آن اند. طالب، پدیده وطنی نیست؛ ابزار تقسیم شده در دست چندین کشوری است که برای منافع خود با همدیگر در جنگ اند. پس صلح یا جنگ طالب دراختیار افغانستان نیست؛ حتی دراختیار رهبران طالب هم نیست. طالب قبل از همه بیخ و ریشه پشتون ها را تخریب کرده است.