-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۵, دوشنبه

یک اردوی ارجل برای سرکوب در ایران تشکیل می شود

اخباری منتشر شده مبنی بر جمع آوری معتادان و فروشندگان مواد مخدر و کارتن خواب ها و منتقل کردن آنها به پایگاه هائی که سپاه برای آنها در نظر گرفته است. سپاه مدعی شده که آنها قرار است در این پایگاه ها بازپروری شوند! برای این منظور 10 پایگاه راه اندازی می شود که دو پایگاه آن تا پیش از پایان سال جاری، یعنی تا کمی بیش از یکماه دیگر راه اندازی خواهد شد و 8 پایگاه دیگر نیز در سال آینده راه اندازی می شود. باحتمال بسیار همین طرح برای اوباش، زورگیرها، سارقین، کیف زن ها و... نیز راه اندازی خواهد شد و ای بسا بسیاری از محکومین و زندانیان مواد مخدر و چاقوکشی و قمه کشی و آدم کشی و... نیز به این پایگاه ها منتقل شوند.

این که با این افراد که شمار آنها از میلیون هم می گذرد چه باید کرد، یک بحث اجتماعی- اقتصادی است و نه بحثی نظامی و سپاهی. به همین دلیل از هم اکنون می توان حدس زد که پشت این طرح انگیزه های دیگری پنهان است. از جمله این که سپاه می خواهد از این قربانیان بحران اقتصادی و اجتماعی یک نیروی دست آموز برای اقداماتی در آینده درست کند که تظاهرات توام با تهاجم و تخریب تنها بخشی از وظائف آن خواهد بود. این طرح شاید تقلیدی باشد از همان ارتش غیر حرفه ای که امریکا سالهاست درست کرده تا دست به هر جنایتی که بعنوان ماموریت به آنها محول می شود بزنند. اگر غیر از این بود سپاه باید معنا و برنامه "بازپروری" را تعریف و اعلام می کرد. مردم روز به روز بیشتر به این نتیجه می رسند که اوضاع کنونی ایران به سمت انفجار می رود و حکومت به شیوه ای که تاکنون ادامه داشته نمی تواند ادامه یابد.