-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۳۰, سه‌شنبه

حنیف اتمر با تکیه بر پنجشیری ها اخطار داد یا به زور داعش؟


آقای اتمر طوری لفاظی کرد که گویا آن عامل مرموز در شورای امنیت ملی غنی، حنیف اتمر نه، بل کس دیگری بوده است!
محمد حنیف اتمر همزمان با لق شدن موقعیت سیاسی دکترغنی در تعامل صلح با طالبان و رویکرد روسیه و ایران به سوی سیاسیون بازمانده از جنبش مقاومت، ضربۀ کاری خود را در یک زمان حساس به حکومت وارد آورد.

او طوری حرف می زد که گویا او معمار حکومت دکتاتوری و قوم پرست دکترغنی نبوده، و آن عامل مرموزی که سال ها درعقب صحنه، از نام مشاور شورای امنیت ملی، به کدخدای خود کامه در انحصار مناصب دولت و نظام، تمام دولت و حکومت را عزل ونصب می کرد؛ حنیف اتمر نام نداشته و کس دیگری بوده است!

حنیف اتمر که گروه نظامی- تنظیمی در اختیار ندارد، چرا و با دلگرمی به کدام نیرو، برای اولین بار به دکترغنی « هشدار» داد؟
پنجشیری ها و هزاره ها هیچ گاه به راه اندازی یک جنگ خانه گی به نفع دو « خان» یا «جلالت مأب» بی پایه رضا نمی دهند و می دانند که این کار براصل برادری سنتی و لایزال بین طوایف رنگارنگ کشور ما صدمه می زند.

 آن هایی که تا دیروز، حنیف اتمر را یک صدا با روسیه و ایران، جهیزگر داعش تبلیغ می کردند، در تحول ناپایدار کنونی مگر به این خیال اند که صلاحیت جنگانیدن مردم را برای رسیدن به یک قدرت درجه دو، پیدا کرده اند؟