-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۳, سه‌شنبه

غنی شکست می خورد و به صورت مشاورانش سیلی خواهد زد

احتمال دارد که ریاست اجرائیه به کشاکش میان ارگ و جنرال جرأت مداخلۀ مثبت کند. به این دلیل ساده که: این اقدامات دکترغنی به مشورۀ یک اقلیت محدود جنگ انداز صورت می گیرد و هیچ مدعایی جز ملاحظات انتخاباتی ندارد. یک فهرست طولانی شامل نام بسیاری آدم ها در زمرۀ استفاده جویان از وسایل و امکانات دولتی موجود است. سوال این است که چطور درین چهار سال درین باره خاموش بودند؛ اما حالا وطن پرستی شان گل کرده است!؟