-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۱, یکشنبه

اجرایی کردن توافق با طالبان زمان زیاد می گیرد

امریکا درکلیات با حامیان طالبان در قدم اول، و با خود طالبان به طور اخص، به توافق دست یافته است. جمع بندی و طبقه بندی جزییات توافق، باید مرحله به مرحله صورت بگیرد و زمان گیر است. درین فاصله، هرواقعه ای داخلی و منطقه ای می تواند توافق حاصل شده را برهم بزند یا معطل سازد. دکترغنی در گدود ساختن این تلاش ها تمام بودجه دولت را به کار خواهد گرفت؛ مگر درفرجام دست خالی مانده و لاجرم واپس به امریکا رفتنی است و اندر آن جا پیدا گری های خود و بی بی گل را درغلتک یک تجارت بزرگ انداخته و مدیریت خواهد کرد.