-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۵, دوشنبه

خط اول نبرد، خونتای ارگ است؛ این خط اول باید بشکند

باند طالب غنی، کاپی امریکایی از اصل است. غلتاندن این دیوار، معامله با اصل را آسان می کند.درسال های هفتاد، طالب یک شاخه و آدرس مشخص داشت و مبارزه مردم ما درتمامی ابعاد علیه همان آدرس اصلی تنظیم شده و رو به توسعه بود. اما سیاست قدرت های بزرگ، ایجاب می کرد که تغییراتی اساسی به سود آن ها رونما شود. شادروان احمد شاه مسعود( طوری معاون وزیرخارجه رابن رافایل به شخص ایشان افاده داده بود)‌ از نظر آن ها راه را بند انداخته و حمله امریکا به منطقه پیوسته به تأخیر می افتاد.

بعد از سرنگونی طالبان، تحت فشار کشورهای بین المللی و منطقه ای، درجبهۀ ضد افراطیت طالبی، از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی، رخنه و چند دسته گی افتاد. نتیجه این شد که امریکا نسخۀ متفاوت تر وظاهراْ اتو کشیدۀ طالبان را در ارگ جا به جا کرد تا بین طالبان اصلی و ضد طالبان حائل به وجود آید. از کرزی تا چهره های تازه رسیده از خارج، از نظر سنتی همان طالبان؛ اما شریک امریکا بودند. این شراکت در ماه های آخر مغز متفکر طالب سنتی- سیاسی ( دکترغنی) از یک سو به اوج رسید؛ اما همزمان از اوج افتاد.

حالا که نسخۀ بدل طالب نقش خود را از دست داده و امریکا شراکت خود را با غنی لغو می کند؛ یگانه راه، مذاکره یا جنگ با طالب اصلی و آدرس اصلی است. تجربۀ چند ساله اثبات کرد که نسخه عوضی طالب در هجده سال؛ از نظر شرارت قومی و تخریب پروسه نظام مندی مدنی در افغانستان، دست طالب اصلی را از عقب بسته است.

 این نسخه، یک بار اضافی بر گردۀ مردم است. خصوصاً در برابر «مقاومت» مسلحانه علیه طالب و مطالبات جنبش مدنیت نسل نو، یک مانع اصلی است. ظفریابی جنبش مقاومت در دو جبهه ( نبرد علیه طالب اصلی و یخن به یخن شدن با نسخۀ دومی آن) خیلی دشوار است؛ مگر این که با استفاده از فرصت پیش آمده، دیوار لرزان نسخه دوم طالبان غلتانده شود تا مردم سینه به سینۀ طالب اصلی پا محکم کنند و تمام ظرفیت ها و قابلیت های سیاسی و نظامی بازهم در چانه زنی یا جنگ علیه همان طالب اصلی آماده و استفاده شود.
اردوی ملی ستون فقرات «مقاومت» است که برای حراست از افغانستان ایستاده است. این قدرت نباید برای حفظ یک باند بیمار و ضد افغانستان قربانی بدهد.