-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۷, سه‌شنبه

مشکل اصلی با طالب در کجاست؟

 اولویت های امنیتی و هم پیوسته اقتصاد جهانی سبب شده است که دیگر این ماشین قراضه را متوقف کنند.

چالش اصلی آینده طالبان، رسیدن و یا نرسیدن به یک توافق جامع با امریکا نیست؛ سوال درشت این است که آیا این گروه با ماهیت آغشته به خشونت، ترورعادتی و دیدگاه های بدوی خود نسبت به زنده گی شهر نشینی، می تواند خدا حافظی کند یا چنین کاری را اراده دارد؟

طالب، اساساً به عنوان پروژۀ برهم زنندۀ یک مرحلۀ سیاسی نوپا در افغانستان و برای زنده گی مدنی، هم پذیری و برادری سراسری طراحی نشده است. تشکیلات طالب، به عنوان یک مفرزۀ عملیاتی، از سوی کشورهای دشمن افغانستان در شرایط اضطراری به وجود آمد. مآموریت این گروه تا هنوز بر همان روال ادامه یافته است. اکنون بعید است باور کنیم که آن ها مطابق رؤیاهای مردم و منافع ملی افغانستان خود را عیار کنند.

گذشته ازین، بزرگ ترین چالش سر راه طالبان، تفکر ضد طالبانی است که تقریباً شامل نود درصد مردم افغانستان می شود. مقاومت این گروه با مدنیت و چسبیدن به انحصار بدوی و بازی با اسلام گرایی وحشتناک خاصه متولیان مدرسه حقانیه اکوره خت پشاور، به زودی از بین نمی رود. این جال راهبردی است که عربستان و پاکستان درافغانستان پهن کرده اند.

چانس و زمینه تمرکز قدرت بر روال استمرار « استبداد» به استایل قرن نوزده، تحت پوشش دموکراسی دروغین، به آن طریقی که طالبان و دکتر غنی در رؤیا های شان می پرورانند برای همیشه از بین رفته است. متاسفانه، نبرد طالب و ضد طالب، نبردی بی پایان است و ما به زودی نمودار های آن را در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی شاهد خواهیم بود. اولویت های امنیتی و هم پیوسته اقتصاد جهانی سبب شده است که دیگر این ماشین قراضه را متوقف کنند.