-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۴, جمعه

ارگ بازهم به سازش با عطا نور مجبور خواهد شد

دکترغنی، برای عطا نور، رقبایی منطقه ای پرورش داد تا علیه او دستۀ تبر شوند. دسته تبر ها در تاریخ افغانستان، برای خود تاریخچه های سرشار از استحقار و ملعنت دارند. این عناصر، فقط در بریدن موقتی شیرازۀ دادخواهی و بیداری کاربرد دارند. اما قادر به تباهی یک روند نیستند. خود این دسته تبر ها، مال درختی اند که برای نخست، به وسیلۀ فهیم قسیم، عبدالله و قانونی از چند جا اره شده بود.  عطا نور اهل و آشنا برای بلخ و دارای روابط مهم با ایران و روسیه است. امریکایی ها دقیقاً از همین نقطه هم حساب می برند؛ هم نگرانی دارند. امریکا و عوامل ارتجاعی در سیاست داخلی، بازهم غنی و حواریون احساساتی او را مجبور می کنند که بادامِ تلخ سازش و جور آمد با عطا نور و جمیعت را بجوند. هرگاه ایستاده گی عطا و تیم اتمر ادامه یابد، دولت راهی جز عقب نشینی ندارد. اولین حاصلِ قب نشینی، سقوط انتخاباتی است.