-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۲, چهارشنبه

اگر سمیع حامد به پیشنهاد حکومت جواب رد می داد؛ به قهرمان تبدیل می شد. اما ازین پس، مانند یخی زیر آفتاب کوچک و کوچک تر خواهد شد.