-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۴, یکشنبه

عبیدالله بارکزی سلطان کوچک تعصب بی امان و بی درمان بود

زنده گی و مرگ حق است. دژخیمان زاده شده در جنگ قلب یکی از مصاحبان صدیق خود را نیز از کار انداختند.فرزند عبیدالله نیز شکار تیر طالبان شده بود؛ اما موصوف درکمال شگفتی، از آن درس نگرفته و به راه و سنت طالبان جان می داد!
وجدان عمومی برای مرگ عبیدالله خان عذاب می کشد. اما او همان بود که بود.
عبیدالله بارکزی از حامیان علنی گروه طالبان از سوی یک شبکه فعال مواد مخدر به قتل رسیده است. او دوست طالبان و نیروهای عقب گرای سیاسی بود و به هیچ گونه همزیستی مساویانه وعادلانه در قدرت سیاسی باور نداشت. روایت است که هرگاه بحث و بدگویی از احمد شاه مسعود، پنجشیری ها و سقاوی ها اگر ده شب و ده روز هم ادامه پیدا می کرد؛ وی شوق مندانه بدون کشیدن فاژه ده شب و ده روز حاضر بود بیدار بماند و صحبت ها را با گوش جان بنیوشد و ارضا شود.