-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۸, پنجشنبه

دور تازه دیدار های خلیلزاد از اروپا شروع شده و تا افغانستان امتداد خواهد یافت. حضور وی این بار درکابل با جنجال های دکترغنی همراه خواهد بود. اکنون امریکایی ها کنار دکترعبدالله ( برای منزوی کردن بیشتر تیم غنی)‌ و تیم صلح و اعتدال ( به خاطر شروع تعامل سیاسی بین طالبان و دیگر جریان های سیاسی خارج از حکومت) ایستاده اند. گروه دکترغنی بخشی از پروسه داخلی است نه نیروی تصمیم گیر نهایی یا جریان غالب سیاسی.