-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۲, چهارشنبه

جنجال بین سفارت امریکا و غنی بر سر الف عرفانی لشمک


دولت نفاق درکابل به ارتکاب معاصی ضد ملی خویش پیوسته مداومت می بخشد. به حواله راپور واصله به گزارشنامه افغانستان، دوسیه اسامی الف عرفانی یکی از مُهره های درشت فساد سالار در ادارۀ کابل سرانجام به دادستانی کل ارجاع داده شده است.

الف عرفانی مشهور به لشمک سابق رئیس منابع بشری، زمانی دریک دادو گرفت مافیایی درسارنوالی مبارزه با جرایم سنگین مقرر گردید. کشورهای کمک دهنده از جمله امریکا و انگلیس نسبت به این شخص ظن و گمان هایی از قبل داشتند. الف عرفانی دوسیه های کلان فساد را زیر کار گرفته و به موازات کلانی دوسیه ها، مبالغ کلانی از عاملان فساد می ستاند. درگزارش آمده است که بعد از اتمام دادوستد سری با منافع فساد، پول وعده داده شده از طریق افراد مؤظف در دوبی و ترکیه تسلیم گرفته می شود. 
جالب این جاست که الف عرفانی به هدف ستر وپوشش فساد بزرگ، بر پیگرد عاملان دوسیه های کوچک زیاد سخت گیری نشان می داد
 درامتداد داد و گرفت ها در سطح بالا از سوی الف عرفانی که با حلقه خاصی از دولت مرتبط است،  امریکایی ها دریافته بودند که وی در ترکیه صاحب جایداد ها و مکنت اشرافی شده است. آن ها کانال گردش پول الف عرفانی را هم مستند سازی کرده و به سارنوالی سپاریده بودند؛ اما چند سال به اثر نفوذ ارباب فساد در دولت، قضیه وی منجمد نگهداشته شده بود.

یکی ازکرامات دولت دکترغنی این است که وی این بار به حیث رئیس سارنوالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات منصوب شده است. این پست اداری بسیار بسیار پرعاید است و مقامات سفارت امریکا ازین گزینش زیانبار خیلی ناراحت اند.