-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۲, چهارشنبه

توسعه ی نفاق به بهانه ی هویت قومی


نگارنده: ميرحسين مهدويدجال پیر چاله ی تازه ای حفر کرده است تا هزاره ها را بیش از پیش در گودال دشمنی و نفاق غرق کند. این چاله ی وهم انگیز می تواند به مچاله شدن و پاره پاره شدن وحدت نیم بند بین اقوام بیش از هرچیز دیگری کمک کند. قوم سازی های شیطانی این دجال پیر معنایی جز تشدید و تجدید نفاق و پراکندگی ندارد. ما همه می دانیم که سید تاجیک بیش از این و پیش از این که "سادات" باشد تاجیک است و تاجیک خواهد ماند. سید پشتون سید پشتون است و کسی هم انتظاری جز این ندارد. تنها در میان هزاره هاست که این شعارهای پوچ معنی یافته است. در میان هزاره هاست که این عنوان می تواند خون تازه ای از زخم های کهنه جاری کند و همدلی نیم بند میان هزاره ها را به سادگی و آسانی از بین ببرد.
ما می دانیم که سید هزاره سید هزاره است و هیچ چیزی نه از هزاره بودن کم دارد و نه زیاد. بگذریم....
روباه پیر دام تازه ای برای ما گذاشته است تا دوام و قوام قوم و مردم ما را با تهدید بیشتر مواجه سازد. فرصت بیداری رسیده است و وقت هوشیاری.