-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۶, یکشنبه

برآشفتن داخل خانه و عاقبت کار

دکترغنی و شماری از تنگ نظران ناکرده کار، نظم و اعتماد در داخل خانه را چنان نا بخردانه به هم زدند که اکنون ابتکار سیاسی از دست حکومت گرفته شده و همه چیز در روی میز قدرت های منطقه ای است.

 این دسته عقب گرا، دراقدامات ویرانگر و صف شکنانه شان چهار سال تمام بی وقفه جلو رفتند! از هیچ هشدار و شکایت و به زمین خوردن اقتصاد کشور واهمه به دل راه ندادند. به چهار سال اقدامات غنی نگاه کنید؛ همه اش تلاش برای مشتعل کردن جنگ قومی و تحریکات به هدف کوچک ساختن گروه های داخلی بود.  از شرکای دولتی اش تسلیمی بی قید و شرط مطالبه داشت و درعصر دموکراسی، زور را جایگزین مشارکت کرد.  بزرگ ترین خیانت مشارالیه، پرورش دادن یک جماعت خائن در اطراف خودش است که ماحصلش، جنگانیدن اردو و پلیس و امنیت ملی، نه برای سرکوب تروریزم بلکه قلع و قمع رقبای سیاسی مثل خودش بود. به نظر می رسد که اکنون محور پنجشیر و شمالی در اردوگاه حنیف اتمر، خودش را برای احراز موقعیت قوی آماده می کند. استاد عطا هرگاه از تیم اتمر بیرون می بود، حالا قرنطین و مستوجب مصادرۀ سرمایه هایش بود. عطا، مثل چوبک گوگرد، زود مشتعل می گردد؛ زود خاموشی می گیرد. جناح ها دیگر اکنون شعار ها و خط کشی های او را جدی نمی گیرند. اما عطا به شدت از سوی ایران، روسیه وپاکستان حمایت می شود.