-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۰, دوشنبه

قرینه بین سر احمد شاه مسعود و سر ابومسلم

از برگه زبیر هجران قاسم زادهابوجعفرمنصور همان خلیفه ای است که درشعبان ۱۳۸ ابومسلم خراسانی راکه خلافت را از امویان به عباسیان انتقال داده بود، باحیله به دام انداخت ‌دستور داد او را در گلیمی پیچیدند و به قتلگاه آوردند. منصور دستور داد سر ابومسلم را با هزار کیسه چرمی، که در هر یک سه هزار درهم نهاده بودند، میان سپاهیان ابومسلم انداختند و به گفته دینوری سپاهیان کیسه ها را برداشتند وسر ابومسلم در میدان ماند.
در کنار حزن وحشتناکی که در این متن وجود دارد به این نکته پی بردم که چه سرهایی در میدان آزادی در کشور من مانده است! مبارز را و جان و تن و سرش را در میدان تنها ماندند و فرار کردند و حتا خود شان طرح قتل قهرمان را ریختند.