-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۱, یکشنبه

سرنوشت جنرال در قطر تعیین می شود؛ نه در جنگ گاه شمال

خواسته های تاریخ تیر شدۀ جنرال دوستم 



جنرال دوستم به شکل سمبولیک از حوزه روسیه به میدانگاه بلخ واصل گشت و علی الحساب شعار جنگ علیه طالبان را مکرر کرد. او قبل ازین نیز به شکل نوبتی چنین کرده بود؛ اما از سوی شورای امنیت ملی کابل دو جواب گرفته بود:
سکوت و سوء قصد به خودش!

جنرال این بار هم از اوضاع نگران کننده امنیتی در سراسر افغانستان سخن راند. او گفت با انتباه از تشدید جنگ موسمی در بهار و تابستان، وی به میدان جنگ بازگشته است. 

اما دوستم بازهم اشتباه قبلی خود را با «اجازه خواستن» از دولت مرتکب شد؛ دولتی که خود در بند «اجازۀ» امریکا و کشور های منطقه است. وی هماره برای نجات از «دشمن» به شکل عجیبی از خود دشمن اجازه خواسته است! وی گفت اگر رئیس جمهور، رئیس اجرایی و شورای امنیت تصویب کنند و به او شش ماه فرصت بدهند، از بادغیس در شمال غرب تا بدخشان در شمال شرق، امنیت را تامین خواهد کرد و گفت اگر این کار نشد "صورتم را سیاه کرده و از افغانستان می‌روم.

این بار احتمال آن وجود دارد که در پسِ سخنان جنرال دوستم، منافقت هسته کوچک و نفاق افگن دکترغنی خوابیده باشد که از روی مجبوری دست دراز شدۀ جنرال دوستم را که قبل ازین بارها پس زده بود؛ بنا به مصلحت شخصی بفشارد. غنی و شرکاء مایل اند با دادن پاسخ مثبت به مطالبات همیشه گی جنرال برای جنگیدن با طالبان، در معامله پیش رو امتیاز سیاسی بگیرند. جنرال دوستم به نمونۀ تیپیک یک سرگردان سیاسی مبدل شده است.

اما اگر شعار جنگ جنرال از آدرس روسیه، ترکیه و ایران نباشد، بازهم نادیده گرفته خواهد شد و حتی ممکن است باعث قرنطین مجدد و دستگیری وی شود. هرگاه تهدید دو بارۀ جنرال ثمرۀ تفاهم و همسویی با سه قدرت عمده در قضیه افغانستان باشد؛ جایگاه یگانه نیروی اصلی در نظام آینده را در مشارکت با طالبان از آن خود خواهد کرد. درهر حال، سرنوشت صلح و جنگ جنرال دوستم، و دیگر بازیگران تیمی در داخل، اساساً در قطر و مسکو و سپس فرآیندِ تکمیلی آن در خط کشی های داخلی تعیین خواهد شد. گپ از استمرار جنگ گذشته و جنگیدن برای حضور در اتاق مذاکره و معامله شروع شده است. تنها غایب این جنگ، تیم دکترغنی بود؛ اما طالبان پذیرفته اند که بعد از یکسره کردن توافق با امریکایی ها، گروه غنی را هم به حضور خواهند پذیرفت!