-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۵, دوشنبه

کمی تغییر مثبت بیاورید!

نعره تکبیر نمی گذارد که سخنرانی آقای اتمر شنیده شود. فقط جبهه جنگ است و قومانده اور داده شده! ساخته کاری هم از خود حدی دارد. اتمر روی مساله داغ گپ می زند؛ یک دونفر مایک را در دست قبضه کرده، یک نفرش دهانش را به مایک می چسباند و با تمام قوت زور می زند: نعره تکبیر!
دیگرش الله اکبر می گوید!
کسی نمی گوید الله اکبر نگوئید. هرچه از خود زمان و مکانی دارد. این نعره ترسناک و ناگهانی، آبروی مسلمانی را می برد و شنونده را اذیت می کند. چه کسی این تصمیم را گرفته است که نعره تکبیر سمبول مزاحمت، سخن شکنی و و به خراش گوش بدل شود؟ برادرها... هر چیز از خود قواعدی دارد.