-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۰, جمعه

افکارعمومی چقدر زنده و قوت مند است

محراب الدین مستان:
عجيب رهبر و عجب مبارزه !
دختر جوان بيچاره را به عمليات "استشهادى" ميفرستد،
اما دختر جوان خود را به دانشگاه ها و سفارت ها.
خوداش در مخفى گاه كنر پاى عساكر بيگانه را از نزديك ميبيند، اما هيچ اقدام انجام نميدهد..؟
از جانب ديگر خود را يگانه قهرمان واقعى مبارزات ميهنى ميشمارد،
اما مبارزات، جانفشانى ها و قربانى هاى ديگران را توطئه، خيانت و دروغ ميشمارد.
عجيب است!

عمرخیرزاد: دروغ میگه! كسی كه از شوراى عالي صلح است قصه كرد گفت من خودم با دو موتر به تورخم رفتيم گلبدين را با دو خانم از يك موتر پردو كه چهار گيلنه درعقب خود دارد از نزد پاكستاني ها تسليم شديم هيچ كس ديگر همرايش نبود جز دوخانم آورديمش به جلال آباد؛ باز در جلال آباد مردم پيدا كرد و مريد از راه تور خم داخل افغانستان شد.