-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۸, پنجشنبه

گور کنِ متبسم جنش ضد طالبان به ارگ می آید

حمدالله صادق ترین مقامی بود که درین سمت کار کرد؛ اما سید طیب کاملاً برعکس اوست.


دکترغنی به جای حمدالله محب مغضوبِ امریکا، سید طیب جواد را به خواهش دل خود به حیث مشاور امنیت ملی در نظر نگرفته، بلکه کارشیوۀ مشورتی مقامات امریکایی است که طیب جواد وفادار ترین عنصر به منافع امریکا به این جایگاه منصوب گردد.

حمدالله، صادق ترین مقامی بود که درین سمت کار کرد؛ اما سید طیب کاملاً برعکس اوست.

نیمۀ پنهان سید طیب جواد به بُعد داخلی در گروه بندی های سیاسی رابطه می گیرد که کمترکسی از آن فهم ملموس دارد. مشارالیه یکی از چاه کنان سوگند خورده، نرم بُر و اره کار علیه جنبش مقاومت ضد طالبان بوده و ساختارقدرت وسیاست درمغزش مهندسی شده است.

وی از رهگذر عملی، یکی از خدمتکاران ذاتی و هماره داوطلب درگاه قشر کوچک اما «گذشته گرا» ی سیاسی درافغانستان است که هرگز و هرگز از تقدیس و استمرار بلامنازع قطب سنتی «استبداد سیاسی» اما کمی نرم و فریبنده! درنمی گذرد. نامبرده در مسلک خود به مراتب خبره تر از امرالله، امرخیل، محب و یاسین ضیاء است. این چهار نفر اخیرالذکر به علت سواد سیاسی و تاریخی کمتر ظاهراً چندان متوجه نمی شوند که افغانستان را نمیتوان به چشم صد سال پیش نگاه و تفسیر کرد. اما طیب جواد درنقش سرجماعۀ دربار، در بند این قال وقیل ها نیست و تا آن جا سخاورز است که افغانستان ذهنی اش از بهر خوشحالی «خوانین»  ضد عدالت اجتماعی، در ویترین همان صد سال پیش یخ زده است. نجات واقعی افغانستان در ذهن این ها همانا خوشحالی خوانین مزدور و دیسانتی است.