-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۱, شنبه

اگرکدام مشکلی باید لاف حل میشد، امروز اردوی افغانستان از برکت اسدالله خالد در پل اتک مستقر می بود!

مسعود اندرابی، مانند امرالله صالح و حاجی اسد در وزارت دفاع، گپ های قلنبه سلنبه می زند. مهم ترین مقامات تحت فرمان مسعود اندرابی از فاحشه خانه های نیمه مخفی و مخفی مالیه می گیرند و تقریباً شریک درآمد آن ها هستند. آن ها از خدمات آن مراکز شب و روز در شب نشینی های خویش استفاده می کنند. این چه رقم استخبارات وزارت داخله است که بر همه این مسایل چشم خود را بسته می کند؟
 این صاحب منصب ها مگر می توانند با تروریست مقابله کنند؟
گزارش های دقیق نزد بسیاری از کسانی که با این مراجع سروکار دارند وجود دارد. می روند ذخایر مشروب یک دکاندار را ضبط می کنند و یک ساعت بعد بوتل های مشروب بین مقامات و آمرین حوزات تقسیم می شود. به همین ترتیب، کشف و ضبط پاغنده های هیروئین از برخی بیچاره های بی واسطه ضبط شده و خود شان روانۀ زندان می شوند. آنگاه تقسیمات همان پاغنده ها بین نخبه گان وزارت داخله شروع می شود. یکیش به دیگری درتلفن اشاره می دهد: او بچه اندیوالت یادت نره... حق ماره جدا کو!