-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۹, یکشنبه

سیالی زیانبار بین امرالله صالح و شاه حسین مرتضوی


امرالله صالح با اشارۀ به ظاهر نا محسوس، سه سیاستگر معترضِ حاضر در میدان را «میدان باخته های سیاست» توصیف کرد.
 این سه تن استاد عطا، یونس قانونی و حاجی محقق اند. نفوذ عطا در شمال غیرقابل اغماض است. یونس قانونی علی رغم عقب گردی ها درسال های اول سقوط طالب، هنوز لنگردار ترین چهره در جنبش به جا مانده ( مقاومت) شمرده می شود. 

محقق که بی اگر و مگر، قادر است در روز آزمون، صد ها هزار تن از هواداران مسلح و غیر مسلح را در شمال و کابل به «میدان» حاضر بیاورد. پس میدان داراصلی علیه طالب «افغان» و طالبان دریشی پوش، به اضافۀ جنرال دوستم و استاد سیاف، همین ها اند؛ کس دیگری در حول و حول مگر به چشم می خورد؟

چقدر گفتنش آسان است که این ها به زودی « درسیاه چالۀ تجرید» فروغلتند تا مرتضوی و امرالله خوشحال باشند. این شادمانی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. امرالله نباید با شاه حسین مرتضوی در یخن گیری شخصی برای خوشحالی چند نفر بی ریشه «سیالی» کند.