-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۵, دوشنبه

جلسه مهم در مزار شریف

حنیف اتمر یا قانونی در بلخ جمع شده اند که ممکن است مسایلی را به میان بکشند که مزه دهان دکترغنی و نفراتش را تلخ کند.

 اگر غنی علی رغم بی پروایی به پس آمد کردارهایش، با اجندای انتخاباتی به هر طرف دهان می اندازد؛ طرف مقابل هم خودش را جمع و جور کرده و حرکت قایم خود را از همان مزارشریف شروع می کنند که غنی و رفقای شان پیش از نوروز، معرکه برپا کردند.

 شاید مانور بعدی تیم صلح و اعتدال در پنجشیر باشد. هرگاه این دسته بر بلندای سریچه در پنجشیر رفته و کدام شعاری را از زبان بیرون بکشند؛ غنی هیچ راهی ندارد جز این که مستقیم خود آن ها را آماج بگیرد؛ درغیرآن، میدان را برای یک حریف خالی کند. این آدم ضد ملی به حدی مغز بی ثبات دارد که علیه قانونی یا حنیف اتمر هم اقداماتی خواهد کرد.  او در خراب کردن خود و سمپات های احساساتی اش نیاز به هیچ انگیزشی ندارد.