-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۵, چهارشنبه

چرا صرفاً قضیه قطب الدین رویدار بالا کشیده شده است؟


حمایت مشترک تیم دکترغنی و تیم اتمر از قطب الدین دیدارگزارش می رسد که بحث برسر اسناد تحصیلی قطب الدین رویدار یکی از کمشنران مورد بحث بالا گرفته است.  آقای رویدار در پاکستان چند سال ابتدایی مدرسه دینی را خوانده است که با روی کار آمدن دولت اداره موقت به کابل آمده به قافله دکتر فاروق وردک شامل شد. چون زبان چرب  و کردار نرم و نازک دارد، به آسانی مورد اعتماد وردک واقع شد و او برای قطب الدین خان رویدار، با استفاده از امکانات اداره امور شهادت نامه جعلی از پوهنتون احمد شاه ابدالی برایش تهیه کرد که فعلاً به نام پوهنتون شیخ زاهد در خوست فعالیت دارد.
جالب این است که سند جعلی قطب الدین، فراغت از دانشکدۀ شرعیات است؛ حال آن که در آن زمان پوهتون ابدالی دانشکدۀ شرعیات نداشت.

اکنون ارگ و گروه حنیف اتمر، یکجا اختلافات عمیق سیاسی را کنار گذاشته به هردو کمر قطب الدین خان را بسته اند. رادیو آزادی بنا داشت درین رابطه گزارشی تهیه و منتشر کند اما با مداخلۀ اعضای مهم تیم اتمر- حضرت عمرزاخیل وال و برادرش توریالی- ، این پلان برهم زده شد.

حین انتخابات برای گزینش کمیشنرهای کمیسیون انتخابات، قطب الدین رویدار، ۷ رای برده بود.
بعداً امرالله صالح و اسدالله خالد از طریق حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی به دکترغنی سفارش کردند که «رویدار نفر خودِما و برای ما کار می کند» که درنتیجه، دکترغنی حرف کارگزاران خود را قبول کرد.

اکنون جعلی بودن شهادت نامه اقای رویداراز سوی وزارت تحصیلات عالی تصدیق شده و عمر زاخیلوال وننگیالی، ناچار نزد دانشمل رئیس پوهنتون آریانا رفتند واز او خواستند که برای رویدار تصدیق فراغت بدهد. اقای دانشمل خسر عمرزاخیلوال است ودر پشاور رئیس پوهنتون ابدالی هم بوده است.  اقای دانشمل به اثر فشار دامادش به رویدار تصدیق فراغت داده است واین تصدیق را به اثر فشار از امیر محمد کاموال رئیس پوهنتون های خصوصی وزارت تحصیلات عالی گرفته اند!
طبق گزارش منبع آگاه، اقای کاموال  در غم مانده و پریشان حال است که نشود این گپ بالا شود و کار به کدام محکمه و سارنوالی بکشد.

این یک نمونه از اخلاقیات سیاسی و انتخاباتی درمجمع نخبه گان- از رهبر تا کارگزار- است.

اکلیل حکیمی فرموده است: قطب الدین رویدار، در زمان تصدی وظایف دولتی به کلان های خود وطبقه اشراف بسیار خوش خدمت بود ومحافل شبانه را  با تمام لوازم عیش ونوش راه می انداخت وبه بزرگان سیاسی خوشی های شبانه مهیا می کرد. وی همچنان گفته است که رویدار، که رئیس امور پارلمانی در اداره ارگان های محل بود، «طبقه اناث» را به بزرگان سیاسی عرضه می کرد. ازین قرار، قشرسیاسی درهرحالت با هم قاعدۀ مشترک دارند.